İmar Planlarının Onay Süreçleri

İmar Planlarının Onay Süreçleri

Proje alanına ait mülkiyetin Orman İzinleri ile alınmasına müteakip, halihazır harita alımlarının onayının yapılması, kurum görüşlerinin alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporlarının hazırlanması ve onayı ile imar plan teklif dosyasının hazırlanarak ilgili onay kurumuna sunulması hizmetleri iş ortaklarımız ile  yürüttüğümüz süreçlerdir.

Proje kapsamında plan onayı, Çevre Şehircilik Bakanlığı veya İlgili Belediye ve ilçe Belediyeler tarafından yapılmaktadır. Bu süreçlerin hangi kurumdan yürütülmesine yatırımcı karar vermektedir.

Plan onama bedelleri de belirlenen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının belirlediği katsayılar üzerinden hesaplanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aynı anda onaylayabilmektedir. Plan onama bedellerinde aşağıdaki formül ile hesaplama yapılmaktadır.

Birim Bedel * Toplam Kurulu Güç* Yöre Kat Sayısı

Büyük Şehir Belediyeleri 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı onaylarken , askı süresi sonunda 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı ilçe Belediyeler tarafından onaylanmaktadır.

Büyük Şehit Belediyeleri her yıl aldıkları karar ile İmar Planı ve Değişikliğinde alınacak bedellerin m2 cinsinden belirlemektedir.